Preporučena cena odstrela divljači za lovačka udruženja od strane LSV-a

The Monocular – prestižno medjunarodno takmičenje lovaca
19.feb 2021.
Lovački savez Vojvodine
Упит за тумачење регулативе око проглашених мера за заштиту од вируса Covid – 19
31.mar 2021.

Lovački savez Vojvodine                                                                                        Novi Sad,05.02.2021. godine                                                                                

Broj: 6                                                                                                           

Na osnovu odredbi: člana 4. stav 1. tačka 15, člana 8. stav 2. člana 66. stav 2. i  člana 110. stav 1. Zakona o divljači i lovstvu, (Sl.gl. RS br. 18/10) i člana 25. stav 2. Statuta Lovačkog saveza Vojvodine, Upravni odbor Lovačkog saveza Vojvodine, na sednici održanoj 05.02.2021. godine donosi

P R E D L O G   C E N O V N I K A

I   Opšte odredbe

 1. Ovaj cenovnik je akt kojim  Lovački savez Vojvodine (u daljem tekstu LSV) preporučuje cene odstrela divljači, mesa odstreljene divljači, usluga u lovu i žive divljači, u lovištima kojima gazduju  lovačka udruženja, članice LSV, po vrstama divljači i usluga, za lovnu 2021/22. godinu.

2. Težina trofeja za određivanje cene odstrela jelena evropskog je bruto težina trofeja sa lobanjom i gornjom vilicom bez sečenja, iz obrasca trofejnog lista, 24 časa posle otkuvavanja i izbeljivanja.

 3. Težina trofeja, za određivanje cene odstrela srndaća, je bruto težina trofeja iz obrasca trofejnog lista (bruto težina trofeja sa lobanjom i gornjom vilicom, bez sečenja), od koje je oduzeto 90 grama, 24 časa posle otkuvavanja i izbeljivanja.

 4. Dužina trofeja, za određivanje cene odstrela vepra, je srednja dužina trofeja iz obrasca trofejnog lista.

 5. Ocenjivanje trofeja, koji ima merne elemente, vrši se na osnovu formula CIC-a, u skladu sa važećim propisima.

 6. Cena odstrela krupne divljači iz tačke 2. mora biti usklađena sa vrednošću izkazanom u izdatoj dozvoli za lov, uz dozvoljeno odstupanje od  + 10%.

 7. Ranjavanje krupne divljači naplaćuje se 50% od cene odstrela ili mesa iskazane u izdatoj dozvoli za lov, odnosno usklađene sa odredbom tačke 6. U slučaju da se ranjena divljač pronađe, lovac plaća razliku do pune cene utvrđene ovim cenovnikom.

 8. Cene odstrela sitne divljači i mesa sitne divljači iskazane su posebno za vrste koje se upotrebljavaju u ishrani, a posebno za ostale vrste, za celu jedinku u koži ili perju.

9. Cene odstrela sitne divljači i mesa sitne divljači, za vrste koje se upotrebljavaju u ishrani, posebno su iskazane za slučaj da inostrani lovac turista ne može tu divljač uneti u svoju zemlju.

10 . Pojedinačno iskazane vrednosti u cenovniku su neto iznosi, iskazani u evrima /EUR/. Faktura se iskazuje u dinarima, primenom kupovnog kursa Narodne banke Srbije DIN-EUR, na dan fakturisanja.

11. Lovačka udruženja, koja su u sistemu PDV-a, dužna su da u fakturi posebno iskažu i vrednost PDV-a, (neto iznos + PDV = ukupan iznos fakture), prema propisima koji važe u vreme fakturisanja. 

12. Ugovorom o pružanju lovno-turističkih usluga, zaključenim između  korisnika lovišta koji gazduje lovištem i turističke agencije, utvrđuje se i provizija za usluge turističke agencije. Plaćanje provizije vrši se po fakturi koju ispostavlja turistička agencija, u skladu sa propisima o PDV.

13. Lovačko udruženje koje gazduje lovištem, obavezno je da odlukom upravnog odbora, odredi cene odstrela divljači, mesa odstreljene divljači, usluga u lovu i žive divljači u lovištu kojim gazduje a mogu se  odobravati popusti i to:         

– za odstrel jelena i srndaća kao sezonski popust, može se odobriti popust do 30 %;

– za odstrel vepra u grupnom lovu i otkup mesa krupne divljači iz hladnjače može se odobriti popust do 50 %;

– za probirni odstrel krupne divljači, odstrel grabljivica, odstrel sitne divljači (tačka 7) i  usluga u lovu (poglavlje III),  može se odobriti popust i do 100 % (oslobađanje plaćanja).

14. Članu lovačkog udruženja, sa članskom kartom lovačkog saveza i markicom za tekuću lovnu godinu, po osnovu redovnog izvršavanja obaveza utvrđenih godišnjim planom gazdovanja lovištem iz mera i aktivnosti u lovištu na unapređivanju populacija lovostajem zaštićenih vrsta divljači, zaštiti, očuvanju i unapređivanju staništa divljači i uređivanju i održavanju lovišta, odlukom iz tačke 13.  može se odobriti popust do 100 % (oslobađanje plaćanja). Tom odlukom može se utvrditi da uplate po ovom osnovu članovi mogu vršiti i akontativno, istovremeno sa uplatom članarine.

Lovačka udruženja su obavezna da ove uplate u knjigovodstvu evidentiraju posebno od uplate članarine, u skladu sa propisima o PDV, (lovačka udruženja koja su u sistemu PDV-a na te uplate obračunavaju i plaćaju PDV).

II   Cene odstrela divljači i mesa odstreljene divljači

1. Jelen evropski                                                                                               – Red deer

1.1. Odstrel jelena sa trofejom:

    do2,49kg=250,0+0,0/10gr 
 od 2,50kgdo3,99kg=650,0+0,0/10gr 
 od4,00kgdo4,99kg=850,0+0,0/10gr 
 od5,00kgdo5,99kg=1.100,0+3,0/10gr 
 od6,00kgdo6,99kg=1.400,0+7,0/10gr 
 od7,00kgdo7,99kg=2.100,0+8,0/10gr 
 od8,00kgdo8,99kg=2.900,0+10,0/10gr 
 od9,00kgdo9,99kg=3.900,0+15,0/10gr 
 od10,00kgdo10,49kg=5.400,0+20,0/10gr 
 od10,50kgdo10,99kg=6.400,0+30,0/10gr 
  preko  11,00kg=7.900,0+40,0/10gr 

1.2. Cene su za period 01.09.-30.09, van tog perioda može se odobriti popust do 30 %. 

              1.3. Odstrel: šilaša (do 2,0 kg) = 80,0 €; košute = 60,0 €; jelenskog teleta = 30,0 €;

1.4. Cena mesa u koži (bez glave, utrobe i nogu) = 2,0 €/kg;

*  *  *  *  *

2.Srna                                                                                                                   – Roe deer

2.1. Odstrel srndaća sa trofejom:

    do249,0gr=100,0+0,0/1gr 
 od250,0grdo299,0gr=150,0+ 0,0/1gr 
 od300,0grdo349,0gr=200,0+4,0/1gr 
 od350,0grdo399,0gr=400,0+ 6,0/1gr 
 od400,0grdo449,0gr=700,0+7,0/1gr 
 od450,0grdo499,0gr=1.050,0+9,0/1gr 
 od500,0grdo549,0gr=1.500,0+15,0/1gr 
  preko  550,0gr=2.250,0+ 30,0/1gr 

2.2. Cene su za period 15.04.-15.05, posle tog perioda može se odobriti popust do 30 %. 

              2.3. Odstrel: srne = 20,0 €; laneta =10,0 €;

2.4. Cena mesa u koži (bez glave, utrobe i nogu) = 3,0 €/kg;

*  *  *  *  *

3. Divlja svinja                                                                                                                  – Wild boar

3.1. Odstrel vepra u pojedinačnom lovu sa trofejom:

    do14,9cm=100,0+0,0/1mm 
 od15,0cmdo17,9cm=200,0+0,0/1mm 
 od18,0cmdo19,9cm=300,0+10,0/1mm 
 od20,0cmdo21,9cm=500,0+20,0/1mm 
 od22,0cmdo23,9cm=900,0+25,0/1mm 
  preko  24,0cm=1.400,0+ 30,0/1mm 

              3.2. Za odstrel vepra u grupnom lovu može se odobriti popust do 50 %.   

              3.3. Odstrel d.krmače i podmladka sa bruto težinom  do 50 kg = 10,0 €;

3.4. Odstrel d.krmače i podmladka sa bruto težinom preko 50 kg = 20,0 €;

3.5. Cena mesa u koži (bez utrobe) = 1,0 €/kg;

*  *  *  *  *

4. Sitna divljač                                                                                                                 – Small game

4.1. Odstrel sitne divljači koja se upotrebljava u ishrani:

(A) odstrel i cela jedinka u koži ili perju,

(B) odstrel, u slučaju da inostrani lovac turista ne može tu divljač uneti u svoju zemlju.

(C) meso cele jedinke u koži ili perju u slučaju pod (B),

   (A)  (B)  (C)  
 Zec=40,0;30,0;10,0 
 Poljska  jarebica=35,0;30,0;5,0 
 D. guska glogovnjača i lisasta=30,0;25,0;5,0 
 Fazan, Šumska šljuka #=15,0;12,0;3,0 
 D. patka Gluvara i Riđoglava=10,0;8,0;2,0 
 D. patka Kržulja i Pupčanica=6,0;4,0;2,0 
 D. patka Zviždara i Liska crna=6,0;4,0;2,0 
 D. golub grivnjaš=6,0;4,0;2,0 
 Prepelica,Grlica,Barska kokica=3,0;2,0;1,0 
 Gugutka=2,0;1,0;1,0 

*  *  *  *  *

4.2. Odstrel sitne diljači – grabljivice i ostale vrste (#) :

(A) odstrel i cela jedinka u koži ili perju,

(B) cena u organizovanim akcijama lovaca članova,

   (A)  (B)     
            
 Šakal=50,0;0;   
 Lisica, Rakunoliki pas,=20,0;0;   
 Jazavac, Ondatra Kuna belica i zlatica=10,0;0;   
 Nutrija=6,0;0;   
            

*  *  *  *  *

III       Cene usluga u lovu

 – organizacija lova krupne d., po lovcu i jednoj prijavi lovajednokratno50,0
 – organizacija lova sitne d., po lovcu  i jednoj prijavi lova:dnevno15,0
 – stručni pratilac u lovu krupne divljačipo izlasku20,0
 – pratilac u lovu sitne divljačidnevno20,0
 – tumač prevodilacdnevno20,0
 – korišćenje traktora /korpa, prikolica/dnevno50,0
 – korišćenje terenskog vozila  dnevno70,0
 – korišćenje zaprege, fijakeradnevno100,0
 – korišćenje čamcadnevno25,0
 – pogonič – nosač (najmanje 1 na 3 lovca)dnevno20,0
 – iznajmljivanje lovačkog oružjadnevno10,0
 – iznajmljivanje lovačkog psadnevno10,0
 – organizacija obuke lovačkog psadnevno10,0
 – korišćenje terena za obuku lovačkog psadnevno10,0
 – pratilac u obuci lovačkog psadnevno10,0

*  *  *  *  *

IV Cene žive divljači

1. Cena žive krupne divljači utvrđuje se na osnovu težine, množenjem cene mesa po 1 kg žive divljači koeficijentom 3  za ženke i mladunce, dok se za mužjake, na tako  utvrđenu cenu, dodaje 50 % cene procenjene vrednosti odstrela divljači sa trofejom.

2. Cena žive sitne divljači utvrđuje se za celu jedinku, množenjem cene iz poglavlja II tačka

podtačka 1.(A) koeficijentom 2, i ne primenjuje se na cenu divljači iz veštačke proizvodnje.

Ovaj Cenovnik  biće objavljen na sajtu Lovačkog saveza Vojvodine, a primenjivaće se od 01.04.2021. godine.

DOSTAVITI:      – Svim članovima Lovačkog saveza Vojvodime;

                                                                                                                           V.D.  Predsednik

                                                                                                                    Sanja Momčilović Bognič, s.r.