Na sednici Skupštine Lovačkog saveza Vojvodine odrežanoj avgusta meseca 2010. godine jednoglasno je doneta odluka da lovački savez Vojvodine formira privredno društvo „Vojvođanski lovac“ D.O.O. koje bi obavljalo stručne poslove za Lovački savez Vojvodine i njegove članice.

Pored poslova vezanih za izradu planskih dokumenata privredno društvo bi u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu konkurisalo bi za distribuciju lovnih karata korisnicima lovišta, osim za lovišta posebne namene.

Takođe, privredno društvo bi trebalo da prikuplja i obrađuje podatke neophodne za Katastar lovišta i Centralnu bazu podataka, osim za lovišta posebne namene.

Novina u radu bi sigurno bila i bavljenje lovnim turizmom čime bi se omogućilo članicama Lovačkog saveza Vojvodine prevashodno, da plasiraju divljač, kroz lovni turizam i na taj način ostvare neophodan prihod za gazdovanje lovištima.

U privrednom društvu „Vojvođanski lovac“ D.O.O.  zaposlena su tri radnika sa visokom stručnom spremom i čiji obrazovni profili zdovoljavaju kriterijume za bavljenje predviđenim poslovima.

Aktivnosti

U dosadašnjoj aktivnosti „Vojvođanski lovac“ je u saradnji sa Stručnom službom Lovačkog saveza Vojvodine izradila Godišnje planove gazdovanja za više od 90% lovišta u Vojvodini kojima gazduju lovačke organizacije i na koje je data saglasnost nadležnih lovnih inspektora.

U lovnom turizmu preko Vojvođanskog lovca ulovljeno je 125 srndaća u domaćem i inostranom lovnom turizmu. Pored toga još preko 20 srndaća je odstreljeno sa gostima koje su lovačka udruženja pronašla  a naplata je izvršena preko Vojvođanskog lovca u skladu sa Zakonom.

U letnjem lovu preko Vojvođanskog lovca do sada je nekoliko grupa lovaca iz Italije lovilo prepelice i grlice i sigurno da bi  rezultati ovog odstrela bili bolji da je rešeno pitanje izvoza, odnosno iznošenja odstreljene divljači.

U okviru aktivnosti vezane za obeležavanje lovišta u saradnji sa Stručnom službom Lovačkog sveza Vojvodine učestvovalo se u obeležavanju lovišta kako onih kojima gazduju lovačke organizacije tako i ribnjačkih lovišta.

U narednom periodu planira se još i izrada projektne dokumentacije za članice lovačkog saveza Vojvodine kako bi mogli uzeti učešća na konkursima Izvršnog veća AP Vojvodine za raspodelu sredstava iz fonda za lovstvo.

Vojvođanski lovac DOO
Direktor
Milenko Zeremski


Trofeji srndaća odstreljenih preko „Vojvođanskog lovca“ 2011. godine