KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AP VOJVODINE

Novogogišnja poruka iz LSV
31.dec 2020.
Lovački savez Vojvodine
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU TAKMIČENJA
19.feb 2021.

KONKURS JE ZATVOREN

POŠTOVANI, OBAVEŠTAVAMO VAS DA JE IZAŠAO KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AP VOJVODINE

ZA 2021. GODINU. KONKURS JE OBJAVLJEN U DNEVOM LISTU „DNEVNIK“ OD 10.02.2021. NA STRANI BROJ 23.

PODSEĆAMO VAS DA LSV IMA SKLOPLJEN UGOVOR O SARADNJI SA PREDUZEĆEM „CAPRIOLO“ DOO, GDE MOŽETE OSTVARITI POPUST OD 10 % ZA ČLANOVE SAVEZA.

PREPORUKA ZA NABAVKU SPEKTIVA KOJI ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA JE ZEISS CONQUEST GAVIA 85 HD 30-60 X.

KONKURS JE OTVOREN DO 09.03.2021.

LOVAČKI POZDRAV.


На основу члана 79. став 3. и 4. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, бр. 18/10 и 95/18-др.закон), чл. 11. и 22. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“, брoj 66/20), a у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине у 2021. години („Службени лист АП Војводине”, брoj 66/20) и Правилником о спровођењу конкурса које расписује покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује
К О Н К У Р С
ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

 1. ЦИЉ КОНКУРСА
  Унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта, опремање корисника ловишта и праћење стања појединих врста дивљачи на територији АП Војводине.
 2. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
  Предмет конкурса је додела бесповратних средства за израду и реализацију програма и пројеката развоја ловства опрема, истраживање и израда и реализације пројеката ради унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине и друге намене у складу са Законом о дивљачи и ловству.
 3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
  Корисници средстава по овом конкурсу су корисници ловишта, ловних ревира и привредна друштва, која су регистрована за делатност ловства, која се баве унапређењем ловства са територије АП Војводине.
  Привредно друштво може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно лице, у складу са Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/2019).
 4. ВИСИНА СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈУ КОНКУРСОМ И ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА
  Укупан износ бесповратних средстава који се додељује овим конкурсом је 25.477.937,00 динара.
  Поред дневног листа „Дневник“, овај конкурс се објављује и у Службеном листу АП Војводине и на интернет старници Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
 5. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
  У укупном износу до 25.477.937,00 динара суфинансираће се:
  Набавке опреме за кориснике ловишта (теренска возила, набавка посебних дигиталних камера – фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање – спектива и праћење дивљачи у фунцији развоја мониторинга и опреме за видео надзор за новоформирана узгајалишта аутохтоне дивљачи ради заштите дивљачи, у износу до 23.477.937,00 динара и то за:
  2а) суфинансирање набавке опреме за кориснике ловишта у АП Војводини, до 90%, и то за:
 • ново или половно теренско возило до 850.000,00 динара, с тим да половно теренско возило, не може бити старије од 10 година.
 • суфинансирање набавке опреме за кориснике ловишта у АП Војводини, до 90%, и то за:
 • дигиталне камере – фото клопке са GSM модулом за слање података путем MMS порука, до 40.000,00 динара по једној дигиталној камери – фото клопки,
 • уређаји за ноћно осматрање – термовизијски уређај, са најмање IPX4 заштитом на водоотпорност, ниску температуру и на ударце и најмањом даљином детекције од 1.200 метара, до 200.000,00 динара по једном уређају за ноћно осматрање,
 • спективe – са заштитом од воде и замагљивања, отпорност на ниске температуре до 200.000,00 динара по једном уређају,
 • опрема и уградња опреме за видео надзор за новоформирана узгајалишта дивљачи, до 750.000,00 динара, динара по једном узгајалишту,
  2б) Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АП Војводини за ловну сезону 2022./2023., до 100 %, у износу до 1.000.000,00 динара.
  2ц) Финансирање израде и реализације пројекта о штетама од дивљачи у саобраћају на подручју АП Војводине, до 100 %, у износу до 1.000.000,00 динара.
 1. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
  Право учешћа на конкурсу има корисник ловишта и привредна друштва, која су регистрована за делатност ловства, која се баве унапређењем ловства са територије АП Војводине.
  Привредно друштво може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно лице, у складу са Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/2019).
 2. УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
  Услов за учешће на конкурсу је да подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорноих обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство из претходних година, као и да за исту намену и за исту локацију није користио, нити користи буџетског фонда за развој ловства АП Војводине, и то :
 • за средства из тачаке 2а.) – корисници ловишта и ловних ревира са седиштем на територији АП Војводине, осим корисника ловишта посебне намене.
 • за средства из тачке 2б. и 2ц.) – привредна друштва, регистрована за обављање делатности ловства, која се баве унапређењем ловства са територије АП Војводине.
 1. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
  Конкурс је отворен закључно са 09.03.2021. године.
 2. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАЧКУ 2а) ДРУГЕ НАМЕНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ДИВЉАЧИ И ЛОВСТВУ (ТАЧКА III ПОДТАЧКА 2. ПРОГРАМА) ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЛОВИШТА – ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА
 3. пријава на конкурс;
 4. фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за привредне регистре;
 5. фотокопија – извод ловне основе ловишта за део који се на динамику популације јеленске и срнеће дивљачи и дивље свиње за ловну сезону 2020/2021
  Документација наведена под редним бројем 2. подносиоци пријава нису у обавези да доставе овом органу већ ће бити прибављно у складу са чланом 9. Закона о општем управном поступку.
  Уз напред наведену документацију потребно је доставити и следеће:
 • за набавку теренског возила за кориснике ловишта у АП Војводини – фотокопија уговора о раду са запосленим стручним лицем и ловочуваром или запосленим ловочуварима (корисник више ловишта), предрачун продавца возила са исказаним начином куповине возила (исплата на рачун добављача возила у целости, кредит или лизинг) или предуговор са копијом саобраћајне дозволе за набавку половног теренског возила, које не може бити старије од 10 година, а за највише једно теренско возило по кориснику ловишта.
  a. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАЧКУ 2a) ДРУГЕ НАМЕНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ДИВЉАЧИ И ЛОВСТВУ (ТАЧКА III ПОДТАЧКА 2. ПРОГРАМА) ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЛОВИШТА – ДИГИТАЛНЕ КАМЕРЕ – ФОТО КЛОПКЕ СА GSM МОДУЛОМ ЗА СЛАЊЕ ПОДАТАКА ПУТЕМ MMS ПОРУКА
 1. пријава на конкурс;
 2. фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за привредне регистре;
 3. фотокопија – извод ловне основе ловишта за део који се на динамику популације дивље свиње за ловну сезону 2020/2021.
  Документација наведена под редним бројем 2. и 3. подносиоци пријава нису у обавези да доставе овом органу већ ће бити прибављно у складу са чланом 9. Закона о општем управном поступку.
  Уз напред наведену документацију потребно је доставити и следеће:
 • за набавку путем дигиталне камере – фото клопке са GSM модулом за слање података путем MMS порука за кориснике ловишта у АП Војводини – фотокопија уговора о раду са запосленим стручним лицем и ловочуваром или запосленим ловочуварима (корисник више ловишта), предрачун продавца опреме и кратким описом мониторинга популације дивљих свиња са очекиваним резултатима спровођења мониторинга популације дивљих свиња, спречавања штета од дивљачи у ловишту и заштите ловишта, путем дигиталне камере – фото клопке са GSM модулом за слање података путем MMS порука, израђеног од стране лиценцираног лица (лиценца Ловачке коморе Србије – врста 1 или 2), за најмање три уређаја – дигиталне камере – фото клопке, по ловишту.
  b. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАЧКУ 2a) ДРУГЕ НАМЕНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ДИВЉАЧИ И ЛОВСТВУ (ТАЧКА III ПОДТАЧКА 2. ПРОГРАМА) ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЛОВИШТА – УРЕЂАЈ ЗА НОЋНО ОСМАТРАЊЕ
 1. пријава на конкурс;
 2. фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за привредне регистре;
 3. фотокопија – извод ловне основе ловишта за део који се на динамику популације јеленске и срнеће дивљачи и дивље свиње за ловну сезону 2020/2021.
  Документација наведена под редним бројем 2. и 3. подносиоци пријава нису у обавези да доставе овом органу већ ће бити прибављно у складу са чланом 9. Закона о општем управном поступку.
  Уз напред наведену документацију потребно је доставити и следеће:
 • за набавку уређаја за ноћно осматрање за кориснике ловишта у АП Војводини – фотокопија уговора о раду са запосленим стручним лицем и ловочуваром или запосленим ловочуварима (корисник више ловишта), предрачун продавца опреме и кратким описом мониторинга са очекиваним резултатима спровођења мониторинга популације ловостајем заштићених врста дивљачи, спречавања штета од дивљачи у ловишту и заштите ловишта, путем уређаја за ноћно осматрање – термовизијски уређај, са најмање IPX4 заштитом на водоотпорност, ниску температуру и на ударце и најмањом даљином детекције од 1.200 метара, израђеног од стране лиценцираног лица (лиценца Ловачке коморе Србије – врста 1 или 2), а за највише један уређај за ноћно осматрање по кориснику ловишта.
  c. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАЧКУ 2a) ДРУГЕ НАМЕНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ДИВЉАЧИ И ЛОВСТВУ (ТАЧКА III ПОДТАЧКА 2. ПРОГРАМА) ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР ЗА НОВОФОРМИРАНА УЗГАЈАЛИШТА АУТОХТОНЕ ДИВЉАЧИ,
 1. пријава на конкурс;
 2. фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за привредне регистре; 3. фотокопија – извод ловне основе ловишта за део који се на динамику популације новоформираних узгајалишта аутохтоне дивљачи (за ловне сезоне 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021)
  Документација наведена под редним бројем 2. и 3. подносиоци пријава нису у обавези да доставе овом органу већ ће бити прибављно у складу са чланом 9. Закона о општем управном поступку.
  Уз напред наведену документацију потребно је доставити и следеће:
 • за набавку опреме и уградња опреме за видео надзор за новоформирана узгајалишта дивљачи – фотокопија уговора о раду са запосленим стручним лицем и ловочуваром или запосленим ловочуварима, предрачун продавца опреме и радова, кратки опис мониторинга са очекиваним резултатима спровођења мониторинга на узгајалиштима дивљачи, израђеног од стране лиценцираног лица (лиценца Ловачке коморе Србије – врста 1 или 2).
  d. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАЧКУ 2a) ДРУГЕ НАМЕНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ДИВЉАЧИ И ЛОВСТВУ (ТАЧКА III ПОДТАЧКА 2. ПРОГРАМА) ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ СПЕКТИВА – УРЕЂАЈА ЗА ОСМАТРАЊЕ ДИВЉАЧИ, СА ЗАШТИТОМ ОД ВОДЕ И ЗАМАГЉИВАЊА, ОТПОРНОСТ НА НИСКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ,
 1. пријава на конкурс;
 2. фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за привредне регистре;
 3. фотокопија – извод ловне основе ловишта за део који се на динамику популације јеленске и срнеће дивљачи и дивље свиње за ловну сезону 2020/2021.
  Документација наведена под редним бројем 2. и 3. подносиоци пријава нису у обавези да доставе овом органу већ ће бити прибављно у складу са чланом 9. Закона о општем управном поступку.
  Уз напред наведену документацију потребно је доставити и следеће:
 • за набавку спектива – уређаја за осматрање дивљачи, са заштитом од воде и замагљивања, отпорност на ниске температуре – фотокопија уговора о раду са запосленим стручним лицем и ловочуваром или запосленим ловочуварима, предрачун продавца опреме, кратки опис мониторинга са очекиваним резултатима спровођења мониторинга, израђеног од стране лиценцираног лица (лиценца Ловачке коморе Србије – врста 1 или 2), а за највише један уређај по ловишту.
  e. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАЧКУ 2б) ДРУГЕ НАМЕНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ДИВЉАЧИ И ЛОВСТВУ (ТАЧКА III ПОДТАЧКА 2. ПРОГРАМА) ФИНАНСИРАЊЕ ИСТРАЖИВАЊА РЕАЛНОГ ПРИРАСТА ЗЕЦА У АП ВОЈВОДИНИ
 1. пријава на конкурс;
 2. фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за привредне регистре;
 3. доказ о регистрацији привредног друштва за делатност ловства с територије АП Војводине.
  Документација наведена под редним бројем 2. подносиоци пријава нису у обавези да доставе овом органу већ ће бити прибављно у складу са чланом 9. Закона о општем управном поступку.
  Уз напред наведену документацију потребно је доставити и следеће: – за истраживање реалног прираста зеца у АП Војводини – кратак опис истраживања на који се конкурише са спецификацијом трошкова и копијама лиценци запослених стручних лица (лиценца Ловачке коморе Србије – врста 1).
  f. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАЧКУ 2ц) ДРУГЕ НАМЕНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ДИВЉАЧИ И ЛОВСТВУ (ТАЧКА III ПОДТАЧКА 2. ПРОГРАМА) – ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА О ШТЕТАМА ОД ДИВЉАЧИ У САОБРАЋАЈУ НА ПОДРУЧЈУ АП ВОЈВОДИНЕ.
 4. пријава на конкурс;
 5. фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за привредне регистре;
 6. доказ о регистрацији привредног друштва за делатност ловства с територије АП Војводине.
  Уз напред наведену документацију потребно је доставити и следеће:
 • за израде и реализације пројекта о штетама од дивљачи у саобраћају на подручју АП Војводине – опис истраживања на који се конкурише са спецификацијом трошкова.
 1. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
  Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Правилником о спровођењу конкурса које расписује покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Правилника о додели средстава из буџетског фонда за развој ловства у АП Војводини за 2021. годину.
 2. ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
  Средства из тачке 2а. додељују се за суфинансирање одабраних програма и пројеката биће исплаћена у висини до 100% од износа прихваћеног пројектом, након потписивања уговора и достављања регистроване бланко соло менице са меничним овлашћењем, ради обезбеђења повраћаја аванса.
  Средства из тачке 2б. и 2ц. додељују се за суфинансирање одабраних програма и пројеката биће исплаћена у висини до 90% од износа прихваћеног пројектом, након потписивања уговора, док ће се преостали износ у висини до 10% средстава, исплатити након достављања правдања и завршетка пројекта.
  Права и обавезе корисника средстава у реализацији програма и пројеката, регулисаће се уговором.
  Записник о завршетку радова вршиће надлежни сектор инспекције Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
  Корисници средстава, након завршетка пројекта достављају следећу документацију:
   Наративни (кратак, писани) извештај о извршеном послу, набавци или истраживању;
   фотокопије рачуна;
   фотокопије извода банке о плаћању рачуна;
   Штампани и електронски извештај о извршеном истраживању (за истраживачке пројекте).
 3. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
  Пријаве попуњене на рачунару са потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнакoм „КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ“, или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
 4. КОНТАКТ
  Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/4881-851; од 10 до 14 часова.
 5. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ
  Текст конкурса, Правилник и образац пријаве, могу се преузети са интернет адресе: www.psp.vojvodina.gov.rs.