English

UPRAVA ZA ŠUME TRAŽI NOVE AKTE

Post

Коментари су искључени Актуелности

LOVAČKIM UDRUŽENjIMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Obaveštenje povodom izrade akata korisnika lovišta
propisanih članom 65. Zakona o divljači i lovstvu

Na osnovu odredbe člana 65. Zakona o divljači i lovstvu (,,Službeni glasnik
Republike Srbije“, broj 18/10, u daljem tekstu: Zakon), korisnici lovišta dužni su da
donesu akte kojima se bliže uređuje gazdovanje lovištem, a naročito način
organizovanja stručne i lovočuvarske službe, način organizovanja lova, vreme trajanja
lova, mere sigurnosti u lovu, način korišćenja objekata u lovu, kontrolu lovljenja
divljači, postupanje sa ulovljenom i uginulom divljači i njenim delovima, kao i mere
za sprečavanje štete na divljači i štete od divljači, na koje Ministarstvo
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), a na
teritoriji autonomne pokrajine nadležni pokrajinski organ, daje saglasnost.
U skladu sa navedenim, u prethodnom periodu je oko 70 korisnika lovišta na
teritoriji Republike Srbije dostavilo Ministarstvu akte korisnika lovišta na
saglasnost, koji su urađeni na osnovu „Oglednog primerka Pravilnika o gazdovanju
lovištem“, koji je izradio Lovački savez Srbije i objavio u svom Biltenu, broj 6/12,
iz aprila 2012. godine, a na koji Ministarstvo nije dalo saglasnost svojim aktom, broj
110-00-00017/2011-10 od 01.03.2011. godine.
Radi pojednostavljenja procedure izrade i donošenja akata korisnika lovišta,
propisanih članom 65. Zakona, predstavnici Ministarstva i pokrajinskog organa
nadležnog za lovstvo (lovni inspektori i služba za studijsko-analitičke poslove u
lovstvu), izradili su Obrazac akta korisnika lovišta o gazdovanju lovištem, koji je
dostupan svim korisnicima lovišta, na zvaničnom sajtu državne uprave.
Ministarstvo je zauzelo stav da korisnici lovišta, koji su uz akte urađene po
obrascu koji je objavio Lovački savez Srbije na sajtu www.ecolss.com, dostavili i
dokaze o uplati naknade troškova postupka i republičke takse, nisu odgovorni za
nastale grube greške u dostavljenom aktu, i da od istih neće tražiti ponavljanje
navedenih propisanih uplata, već samo dostavljanje novog akta, usklađenog sa
Obrascem akta korisnika lovišta, Ministarstvu, odnosno nadležnom pokrajinskom
organu na ponovni postupak davanja saglasnosti.
Kako se ovde radi o materiji koja je regulisana Zakonom i podzakonskim aktima,
neophodno je da korisnici lovišta prilagode svoj akt isključivo stvarnim prilikama
i uslovima u lovištu na koje im je dato pravo na gazdovanje.
Pozivaju se svi korisnici lovišta da dostave na saglasnost Ministarstvu, a na
teritoriji autonomne pokrajine pokrajinskom organu nadležnom za poslove lovstva,
akt korisnika lovišta, najkasnije do 28. februara 2014. godine.

Direktor  Perica Grbić