+381/ 021 457-023 •

Pročitajte vesti


U Ravnom Topolovcu (LU Žitište) 16.05.2016. god. održana je sednica Upravnog odbora Lovačkog saveza Vojvodine. Upravni odbor je razmatrao aktivnosti između dve sednice i usvojio je izveštaj o finansijskom poslovanju Saveza za period 01.01.-31.03.2016. kao i pregled uplaćene članarine. U vezi napred iznetog, ovlašćena je komisija za materijalno-finansijska pitanja da pripremi predlog odluke o plaćanju članarine za ona Lovačka udruženja koja ne poštuju rok uplate utvrđen na skupštini Saveza. Upravni odbor je zaključio da je potrebno skrenuti pažnju Lovačkim udruženjima koja do sada nisu uplatila članarinu da to urade u što kraćem roku.
Na sednici je usvojen izveštaj sa regionalnih sastanaka sa Lovačkim udruženjima kao i predloženi zaključci. Pomenuti izveštaj je dostavljen Lovačkom savezu Srbije.
Nakon svestrane rasprave u vezi dopisa JP Putevi Srbije koji se odnosi na postavljanje saobraćajne signalizacije, Upravni odbor je zauzeo jedinstven stav da se ovo pitanje mora sistemski rešavati u saradnji sa nadležnim državnim organima kao i da se pokušaju iznaći rešenja za finansiranje postavljanja i održavanja znakova da ne bi sav teret pao na korisnike lovišta kao što je predloženo u pomenutom dopisu.
Upravni odbor je usvojio predlog programa rada komisije za informisanje i dao podršku nastojanjima da se unapredi informisanje i komunikacija sa Lovačkim udruženjima.
Na osnovu ugovorne obaveze koju JP Vojvodinašume ima prema Savezu, Upravni odbor je doneo odluku o dodeli 1000 fazančića uzrasta 7-8 nedelja za pet Lovačkih udruženja (svakom po 200 jedinki).
Na zahtev LU “Kapetanski rit” Kanjiža odobrena je finasijska pomoć za štampanje monografije o LD “Graničar” Horgoš.
Takođe je doneta odluka da se povodom jubileja LD “Vojka” (LU Stara Pazova) dodeli plaketa Lovačkog saveza Vojvodine.

Pročitaj sve...
Lovački Savez Vojvodine 28/04/2016 VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Dopisom posl. br. 953-6437 od 24.03.2016 god., JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd, dostavilo je LSV Novi Sad projektnu dokumentaciju i dr., radi prenosa nadležnosti u delu postavljanja i održavanja saobraćajnih znakova „divljač naputu“ (1-18) sa dopunskom tablom IV-2 pored kolovoza državnih puteva, van naseljenih mesta, na teritoriji APV, a u samom dopisuje navelo razloge iz kojih smatra da bi postavljnje ovih saobraćajnih znakova bilo obveza LSV.Prema sadržini citiranog dopisa JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd, LSV bi trebao da o svom trošku nabavi, postavi (prema projektnoj dokumentaciji) i održava navedenu saobraćajnu signalizaciju i LSV se u tom smislu upućuje na isporučioce saobraćajne signalizacije i dr.Sve ovo bi trebalo da se zasniva na odredbama nekoliko zakona i drugih propisa koji se u dopisu citiraju, uz uvodnu npomenu da dopis proističe iz zaključaka sa radnog sastanka LSV i JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd, koji je, kako se navodi, održan 2015 god.Kod takvog stanja stvari, a respektujući odredbe zakonskih i dr. propisa koji regulišu upravljanje javnim putevima, odnosno državnim putevima, mišljenja smo da predlozi i zahtevi JP „PUTEVI SRBIJE“ sadržani u dopisu od 23.03.2016 god., nisu zakoniti, valjani i osnovani, iz razloga koji slede :-tako najpre, prema čl. 8 Zakona o javnim putevima (Sl. gl. RS br. ...104/13,u daljem tekstu : Zakon) upravljanje javnim putevima vrši javno preduzeće koje osniva Vlada, a upravljač javnog puta je javno preduzeće kome je povereno upravljanje javnim putevima i koje je za to registrovano;-prema čl. 55 istog Zakona upravljač puta postavlja, zamenjuje, dopunjuje i održava javnu signalizaciju, opremu puta i objekte i opremu za zaštitu puta i dr. ;-prema čl. 57 st. 1 istog Zakona, održavanjem javnog puta u smislu zakona smatraju se radovi kojima se obezbeđuje nesmetan i bezbedan saobraćaj i čuva upotrebna vrednost puta, a prema st. 3 istog člana, održavanje javnog puta obuhvata redovno, periodično i urgentno održavanje puta ;-prema čl. 58 st. 1 tač. 8 istog Zakona, radovi na redovnom održavanju puta jesu (između ostalog) postavljanje, zamenjivanje, dopunjavanje i održavanje saobraćajne signalizacije ;-prema čl. 63 istog Zakona, javno preduzeće održava saobraćajnu signalizaciju; i-čl. 44 st. 1 tač. 19 istog Zakona nemaju sadržinu koja se citira u tač. 6 dopisa JP „PUTEVI SRBIJE“ (str. 2 dopisa, stav II odozgo) prema kojoj je kao zakonska obaveza korisnika lovišta predviđeno : ...“da korisnik lovišta o svom trošku postavi i održava saobraćajne znakove 1-18 sa dopunskom tablom IV-2.“, jer čl. 44 Zakona takvu obavezu korisnika lovišta ne konstituiše, niti to čini u bilo kojoj drugoj svojoj odredbi:-konačno, prema čl. 3. st. 1 tač. 6 Pravilnika o merama za sprečavanje štete od divljači i štete na divljači i postupku i načinu utvrđivanja štete (Sl. gl. RS br. 2/12, u daljem tekstu : Pravilnik)) kao mera sprečavanja štete od divljači (dakle štete koju divljač može da prouzrokuje ljudima ili imovini u lovištu i na površinama van lovišta) predviđeno je podnošenje zahteva upravljaču puta za postavljanje saobraćajnih znakova ograničenje brzine kretanja i „divljač na putu“ na svim javnim sobraćajnicama na kojim postoji mogućnost nastanka štete od divljači u lovištu, na površinama van lovišta, kao i na nelovnim površinama, radi sprečavanja štete od divljači na vozilu.% 9% 9%Iz citiranih zakonskih odredbi i odredbi čl. 3. Pravilnika, savim određeno i jasno proizilazi da je za postavljanje, zamenjivanje i održavanje saobraćajne signalizacije, odovorno javno preduzeće koje upravlja javnim putem, u konkretnom slučaju JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd kao JP kome je, kao upravljaču puta povereno upravljanje javnim putevima, pri čemu pozivanja na zakonske odredbe raznih zakona koji se citiraju u njegovom dopisu od 24.03.2016 god., nije od značaja i ne dovodi u pitanje navedene zakonske obaveze.Sve ovo uz napomenu da potpisnicima ovog mišljenja, nisu poznati zaključci pomenutog radnog sastanka JP „PUTEVI SRBIJE“ i LSV koji je održan 2015 god., te da li je ovim zaključcima LSV preuzeo nekakvu obavezu u vezi postavljanja predmetne saobraćajne signalizacije i sl.S poštovanjem !U Novom Sadu, 21.04.2016 god. Dopisom posl. br. 953-6437 od 24.03.2016 god., JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd, dostavilo je LSV Novi Sad projektnu dokumentaciju i dr., radi prenosa nadležnosti u delu postavljanja i održavanja saobraćajnih znakova „divljač naputu“ (1-18) sa dopunskom tablom IV-2 pored kolovoza državnih puteva, van naseljenih mesta, na teritoriji APV, a u samom dopisuje navelo razloge iz kojih smatra da bi postavljnje ovih saobraćajnih znakova bilo obveza LSV.Prema sadržini citiranog dopisa JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd, LSV bi trebao da o svom trošku nabavi, postavi (prema projektnoj dokumentaciji) i održava navedenu saobraćajnu signalizaciju i LSV se u tom smislu upućuje na isporučioce saobraćajne signalizacije i dr.Sve ovo bi trebalo da se zasniva na odredbama nekoliko zakona i drugih propisa koji se u dopisu citiraju, uz uvodnu npomenu da dopis proističe iz zaključaka sa radnog sastanka LSV i JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd, koji je, kako se navodi, održan 2015 god.Kod takvog stanja stvari, a respektujući odredbe zakonskih i dr. propisa koji regulišu upravljanje javnim putevima, odnosno državnim putevima, mišljenja smo da predlozi i zahtevi JP „PUTEVI SRBIJE“ sadržani u dopisu od 23.03.2016 god., nisu zakoniti, valjani i osnovani, iz razloga koji slede :-tako najpre, prema čl. 8 Zakona o javnim putevima (Sl. gl. RS br. ...104/13,u daljem tekstu : Zakon) upravljanje javnim putevima vrši javno preduzeće koje osniva Vlada, a upravljač javnog puta je javno preduzeće kome je povereno upravljanje javnim putevima i koje je za to registrovano;-prema čl. 55 istog Zakona upravljač puta postavlja, zamenjuje, dopunjuje i održava javnu signalizaciju, opremu puta i objekte i opremu za zaštitu puta i dr. ;-prema čl. 57 st. 1 istog Zakona, održavanjem javnog puta u smislu zakona smatraju se radovi kojima se obezbeđuje nesmetan i bezbedan saobraćaj i čuva upotrebna vrednost puta, a prema st. 3 istog člana, održavanje javnog puta obuhvata redovno, periodično i urgentno održavanje puta ;-prema čl. 58 st. 1 tač. 8 istog Zakona, radovi na redovnom održavanju puta jesu (između ostalog) postavljanje, zamenjivanje, dopunjavanje i održavanje saobraćajne signalizacije ;-prema čl. 63 istog Zakona, javno preduzeće održava saobraćajnu signalizaciju; i-čl. 44 st. 1 tač. 19 istog Zakona nemaju sadržinu koja se citira u tač. 6 dopisa JP „PUTEVI SRBIJE“ (str. 2 dopisa, stav II odozgo) prema kojoj je kao zakonska obaveza korisnika lovišta predviđeno : ...“da korisnik lovišta o svom trošku postavi i održava saobraćajne znakove 1-18 sa dopunskom tablom IV-2.“, jer čl. 44 Zakona takvu obavezu korisnika lovišta ne konstituiše, niti to čini u bilo kojoj drugoj svojoj odredbi:-konačno, prema čl. 3. st. 1 tač. 6 Pravilnika o merama za sprečavanje štete od divljači i štete na divljači i postupku i načinu utvrđivanja štete (Sl. gl. RS br. 2/12, u daljem tekstu : Pravilnik)) kao mera sprečavanja štete od divljači (dakle štete koju divljač može da prouzrokuje ljudima ili imovini u lovištu i na površinama van lovišta) predviđeno je podnošenje zahteva upravljaču puta za postavljanje saobraćajnih znakova ograničenje brzine kretanja i „divljač na putu“ na svim javnim sobraćajnicama na kojim postoji mogućnost nastanka štete od divljači u lovištu, na površinama van lovišta, kao i na nelovnim površinama, radi sprečavanja štete od divljači na vozilu.% 9% 9%Iz citiranih zakonskih odredbi i odredbi čl. 3. Pravilnika, savim određeno i jasno proizilazi da je za postavljanje, zamenjivanje i održavanje saobraćajne signalizacije, odovorno javno preduzeće koje upravlja javnim putem, u konkretnom slučaju JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd kao JP kome je, kao upravljaču puta povereno upravljanje javnim putevima, pri čemu pozivanja na zakonske odredbe raznih zakona koji se citiraju u njegovom dopisu od 24.03.2016 god., nije od značaja i ne dovodi u pitanje navedene zakonske obaveze.Sve ovo uz napomenu da potpisnicima ovog mišljenja, nisu poznati zaključci pomenutog radnog sastanka JP „PUTEVI SRBIJE“ i LSV koji je održan 2015 god., te da li je ovim zaključcima LSV preuzeo nekakvu obavezu u vezi postavljanja predmetne saobraćajne signalizacije i sl.S poštovanjem !U Novom Sadu, 21.04.2016 god.

Pročitaj sve...
Lovački Savez Vojvodine 28/04/2016 VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Na inicijativu predsednika LSV prof.dr Milovančev Aleksandra u periodu od 29.03.-13.04.2016.god. održano je 11 sastanaka sa LU u Vojvodini. Sastanci su održani u Alibunaru, Uzdinu, Donjem Tovarniku, Krčedinu, B.Topoli, Kikindi, Tordi, Somboru, Tovariševu, Mošorinu i Bečeju. Od ukupno 90 LU u Vojvodini sastancima su prisustvovali predstavnici 72 LU (80% od ukupnog broja) što predstavlja odličan odziv i ukazuje na zainteresovanost LU za ovakav vid komunikacije.
Cilj sastanka je bio definisanje ključnih problema u radu Lovačke organizacije i dogovor za dalje pravce delovanja od strane Saveza prema nadležnim Ministarstvima i Vladi RS. Nakon uvodnog izlaganja od strane predsednika Saveza u raspravu su se uključivali predstavnici LU sa mogućnošću da istaknu sva pitanja za koje smatraju da su aktuelna u radu njihovih organizacija.
Nedvosmisleni stav prisutnih je bio da LSV treba da bude lobistička organizacija koja će dosledno zastupati interese svojih članica kako u zemlji tako i u inostranstvu. Takođe je istaknuta potreba da se mišljenje Lovačke organizacije, kao najorganizovanijeg i najmasovnijeg udruženja građana u Srbiji, mora više uvažavati kako u nadležnim Republičkim i Pokrajinskim organima tako i u lokalnim samoupravama.
Na osnovu diskusija svih prisutnih kao glavna pitanja koja su bila predmet rasprave na sastancima mogu se istaći sledeća:
1.U vezi Zakona o divljači i lovstvu i Pravilnika donetih na osnovu njega data je podrška preduzetim merama i aktivnostima koje su u funkciji izmena i dopuna Zakona i Pravilnika. Predložene izmene i dopune su preduslov za unapređenje mera gajenja i zaštite divljači, veće afirmacije građanske opcije lovstva, pojednostavljenje preteranog administratiranja korisnika lovišta, daljeg jačanja stručnog rada, pooštravanje mera protiv prekršioca zakonskih propisa, itd.
2.Što se tiče Zakona o oružju i municiji i pratećih Pravilnika jedinstven stav je da su oni vrlo nepovoljni po lovce – članove Lovačke organizacije i teško sprovodljivi u praksi, pre svega što se tiče zdravstvenih uslova za nabavku oružja, obuke, uslova za nabavku, držanje i nošenje oružja kao i visine naknada (takse) i dr.
3.Kao jedan od velikih problema o gazdovanju lovištima, predstavnici LU su istakli slabu pošumljenost odnosno probleme zbog uništavanja staništa za divljač. Posebno je tu naznačen problem kod vlasnika i zakupaca većih površina poljoprivrednog zemljišta koji najčešće uništavaju vetrozaštitne pojaseve, remize za divljač, tršćake, itd. Pored nekontrolisane seče drveća, sve to je dovelo do toga da je Vojvodina danas najmanji pošumljeni deo Evrope. U vezi sa navedenim, istaknuta je blaga kaznena politika koja doprinosi ovakvom ponašanju neodgovornih vlasnika odnosno zakupaca zemljišta. Predstavnici LU su se založili da lokalne samouprave mogu ovu situaciju donekle ublažiti ustupanjem na korišćenje površina zemljišta lošijeg kvaliteta za podizanje remiza za divljač. Takođe je predloženo da se sa nadležnim organima vidi mogućnost korišćenja starih napuštenih i preoranih pruga isto za podizanje remiza.
4.Nerešena pitanja u vezi regulisanja statusa imovine Lovačkih organizacija takođe su istaknuta kao problem. Naime, Lovačke organizacije koje su unazad više desetina godina ulagala u izgradnju i održavanje objekata (Lovački domovi) ne mogu te objekte da prevedu na sebe kao vlasnici već su i dalje nosioci prava korišćenja. Imajući u vidu važeće Zakonske propise u ovoj oblasti neophodno je u nadležnom Ministarstvu kao i lokalnim samoupravama pokušati ovo pitanje rešiti u interesu Lovačke organizacije.
5.U vezi Lovnih karata postoji problem kod izdavanja Lovne karte za lovce koji nisu članovi Lovačke organizacije. Po važećem uputstvu nadležnog Ministarstva cena Lovne karte za njih je ista kao i za lovce članove Lovačke organizacije. Pored odgovornosti korisnika lovišta koji tolerišu lov ovakvih gostiju često pod istim uslovima kao za svoje članove, najčešće zbog ne zameranja, ovakvoj situaciji doprinosi i to što su sada sve Lovne karte iste – kako po ceni tako i po boji. Data je puna podrška predlogu da se u što skorijem roku ovo mora promenuti tako da Lovne karte za lovce koji nisu članovi Lovačke organizacije budu druge boje ali i cene (predlog je da za njih Lovna karta bude 13.000 din. mesečno). Na taj način bi se ispravila nelogična situacija da budu izjednačeni lovci koji nisu članovi Lovačke organizacije sa lovcima članovima Lovačke organizacije koji imaju znatna ulaganja putem radnih akcija i drugih aktivnosti koji su u funkciji unapređenja, gajenja i zaštite divljači.
6.U cilju priprema za otvaranje poglavlja radi ulaska u EU, podržano je opredeljenje da LSV intezivira započetu saradnju sa Lovačkim savezom Donje Austrije. Ovo i iz razloga pružanja podrške našem opredeljenju da se putem projekata, kada to bude aktuelno, aplicira za sredstva u fondovima EU. U funkciji unapređenja međunarodne saradnje i afirmacije Saveza i dalje treba negovati i unapređivati saradnju sa FACE-om (preko LSS) kao i CIC-om čiji smo član.
7. Kao poseban problem je istaknut cenovnik “Vojvođanskog lovca” za usluge kod izrade planskih dokumenata.Naime, nakon izglasavanja članarine na skupštini Saveza, “Vojvođanski lovac” je doneo cenovnik svojih usluga za lovačka udruženja.Primedbe predstavnika lovačkih udruženja se odnose na to da je cenovnik skup i neprimeren u odnosu na cene ostalih koji su registrovani za izradu planskih dokumenata (npr. “Jelen” u LSS).Na taj način lovačka udruženja plaćaju veću cenu nego što je to bilo regulisano putem članarine.Takođe je iskazano nezadovoljstvo onih lovačkih udruženja kojima do sada nije urađena lovna osnova jer smatraju da su na taj način oštećeni u odnosu na ona LU kojima je lovna osnova urađena.U vezi sa napred iznetim predstavnici LU smatraju da Savez, kao osnivač “Vojvođanskog lovca” mora imati jači uticaj na njegov rad.
8.Lovačka udruženja koja se bave lovnim turizmom su istakla problem zbog nemogućnosti izvoza mesa divljači. Zbog, pre svega, propusta u Upravi za veterinu ovo pitanje i dalje nije rešeno. Predlog LU je da se pokuša iznaći rešenje za iznošenje paketa od 10 kg mesa divljači (pre svega pernate). U tom cilju treba koristiti registrovani objekat kod JP “Vojvodinašume” u Kaćkoj šumi.
9.
Iznalaženje mogućnosti za objedinjavanje lovo-poljo-ribočuvarske službe je u funkciji efikasnijeg čuvanja lovišta i po moćustvu finansijskog rasterećenja lovačkih udruženja. U toj funkciji je dat predlog da se pokuša preko lokalne samouprave ili nadležnog ministarstva iznaći mogućnost finansiranja ili sufinansiranja ovako objedinjene službe. Stav LU je da su u ovom trenutku za te poslove najosposobljeniji lovočuvari. Pored toga dat je predlog da se omogući korisnicima lovišta angažovanje lovočuvara-volontera.
10.Što se tiče JP “Vojvodinašume” istaknut je problem kod LU iz Južnog Banata oko granica lovišta jer je u okviru lovišta kojim gazduje JP obuhvaćeno i poljoprivredno zemljište za koje lovci smatraju da treba da bude u granicama lovišta kojima gazduju LU. Zbog toga je često na tim terenima prisutna lovokrađa odn. krivolov. Osim ovoga LU se žale i na štete od jelenske divljači koju čini divljač iz ograđenog lovišta tamo gde je ograda oštećena a od LU se traži da štetu nadoknade iako ne gazduju sa tom vrstom divljači.
11.U vezi problema oko šteta od i na divljači prisutno je više problema kao npr. trovanje divljači, nomadska ispaša ovaca, psi lutalice i mačke skitnice, paljevine, nepostojanje saobraćajne signalizacije, nekorišćenje plašilica za divljač na poljoprivrednoj mehanizaciji, problemi sa vikendašima itd. U vezi sa tim LU su istakla da im je nephodna pravna pomoć jer najčešće gube sudske sporove.
12.Osim toga zalaganje LU je da se pokuša naći rešenje sa lokalnom samoupravom za stimulisanje odstrela lisica i šakala jer su štete na divljači značajne a njihova brojnost je u ekspanziji pre svega zbog peroralne vakcinacije lisica koju država sprovodi već nekoliko godina. Osim pomenutih problema, na sastancima su istaknuta i druga pitanja kao npr. problemi koja LU imaju sa LU “Vojnik”, zatim, primedbe na lovačku komoru, na visinu članarine prema LSS, na iformisanje i dr. o čemu će LU u saradnji sa Savezom preduzeti aktivnosti da se problemi prevaziđu.
Na osnovu svega napred iznetog, jedinstven stav na sastancima je sledeći:
1.Daje se podrška predsedniku Saveza da zajedno sa predsednicima LSS i LS Centralne Srbije,imajući u vidu iznete probleme, obavi razgovore u nadležnim ministarstvima i to:
- u Ministarstvu poljoprivrede i zaštitu životne sredine,
- u Ministarstvu za lokalnu samoupravu,
- u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
- u Ministarstvu zdravlja a po proceni i potrebi i u drugim ministarstvima kako bi se nadležni državni organi upoznali sa problematikom u radu lovačke organizacije i sagledali mogućnosti preduzimanja mera i aktivnosti da se problemi rešavaju.
2.Ukoliko se ukaže potreba, predlaže se da se zatraži prijem kod premijera a kao krajnja mera je, ako ne bude razumevanja, potpisivanje peticije članova lovačke organizacije.
3.U cilju što boljeg informisanja neophodno je da sva LU, članovi Saveza, koriste sajt Saveza (besplatno) kako bi na taj način nivo komuniciranja podigli na viši stepen.
4. Praksu održavanja ovakvih regionalnih sastanaka treba redovno primenjivati a izveštaj o pokrenutim pitanjima i predloženim odlukama dostaviti svim LU, sa predlogom da ga eventualno dopune odnosno koriguju pre konačne verzije koja će biti osnov za naredne aktivnosti u Savezu i LU.

Pročitaj sve...